25 11 2018

Дар асоси иљрои дастуру супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољистон мўњтарам Эмомалї Рањмон оид ба омодагињо ба љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, бо маќсади бењтар гардонидани зиндагонии ањолии дењот сохтумон ва ба истифода додани иншоотњои иљтимої бо маром идома дорад. Ба ин маќсад дар яке аз дењањои дурдасти ноњияи Балљувон дењаи Дошмандии љамоати Сари-Хосор бинои нави Маркази саломатї бунёд гардид.

Дар партави сиёсати пешгирифтаи Асосгузори сўлњу Вањдати миллї, Пешвои миллат мўњарам Эмомали Рањмон љињати дар сатњи зарурї љашн гирифтани 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон аз љониби роњбарон ва шањрвандони кишвар бо иќдомњои созандаи ободкории худ сањми босазои хешро мегузоранд.Инаст, ки дар арафаи љашни Рўзи Парчами миллии ЉТ аз љониби вазири мудофиаи кишвар генерал-полковник Ш.Мирзо дар аке аз дењањои дурдасти ноњияи Балљувон дењаи Дошмандии љамоати Сари-Хосор бинои нави Маркази саломатї бунёд гардид.

 

Ќобили зикр аст, ки тарњи лоињаи бинои мазкур ё худ Маркази саломатїдар мувофиќа бо Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї аз сифр бунёд гардида, он фарогири 6 њуљра инњам бошад, њуљрањои ќабулгоњ, њуљраи ташхис, доругузаронї, таваллудхона ва нигоњубини кўдак, хатнакунї ва дорои дигар шароитњои зарурї  ё худ муљањњаз бо лавозимоту таљњизоти тиббї мебошад, ки мувофиќ ба талаботи мўосир бунёд гардидааст.

Њудуди бинои Маркази саломатї низ бо дарахтони сояафкану ороишї мувофиќба тарњи муосир гардонида шуда, барои дар оянда ба мавзеи бунёди гулгашти нав муносиб мебошад.

Инчунин барои сари ваќт расонидани беморон ба ин Марказї саломатї аз љониби сањмгузори бунёди ин Маркази саломатї Шералї Мирзо автомашинаи ёрии таъљилї, ки муљањњаз бо њама ашёву лавозимоти тиббии сатњи муосир мебошад, ба кормандони ин Марказ таќдим карда шуд.

Минбаъд дар ин Марказї саломатї, ки дар яке аз дењањои дурдасти ноњияи мазкур бунёд гардидааст, барои мутахассисони сохаи тандурустї љойхои корїнав муњаё гардидонида мешавад.

Дар рўзи ба истифода додани бинои мазкур масъулини Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон, масъулини маќомоти Иљроияи Њокимияти давлатии ноњияи Балљувон, сањмгузори бунёди ин Маркази саломатї Шералї Мирзо иштирок ва суханронї намуданд.

Аз љумла ќайд карда шуд, ки бинои нави Марказї саломатї ва автомашинаи ёрии таъљилї тўњфаи Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат дар арафаи таљлили Рўзи Парчами милии кишвар ба ањолии  ин дења мањсуб ёфта, муњайё гардидани њама шароитњои муносиб барои некуањолии сокинони ин минтаќаи дурдасти кишвар, мањз самараи даврони Истиќлолияти давлатї мањсуб меёбад. Њамзамон љињати бозњам ба талаботи замони мўосир гардонидани њама шароити зарури дар ин дењаи дурдасти ноњияи Балљўвон аз љониби Њукумати мамлакат тадбирњои сариваќтї амалї карда мешавад.

Дарвоќеъ агар њар як сокини ватандўсти ин диёр љињати ободонии зодгоњ ва љойи истиќомати хеш аз худ сањми босазо гузорад пас бе шаку шубња њар дењаву њар љамоат аз ин њам зеботар гардида, дар маљмўъ Тољикистони азизи мо бозњамгулгулшукуфон мегардад.

Ориф    Нозимиён